Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat společnost Alkion service s.r.o., IČO: 28875931, se sídlem Kruh 83, 514 01 Kruh, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C 40374.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy nebo úmysl smlouvu na Vaši žádost uzavřít, zejména smlouvu o dílo. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich pracovních povinností v rámci plnění smlouvy a dále vnitřní potřeby, tedy zejména ochrana našich práv a právem chráněných zájmů. Dále Vaše údaje zpracováváme za účelem zlepšení kvality našich služeb a evidujeme anonymizované statistiky záznamů o Vašich aktivitách na našich webových stránkách.

Jaké údaje zpracováváme 

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

 • Vaše kontaktní a identifikační údaje
 • Údaje, které nám sdělíte za účelem uzavření nebo plnění smlouvy.

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

 • Údaje z veřejných rejstříků či údaje poskytnuté od třetích osob.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem úmyslu uzavření smlouvy na Vaši žádost nebo plnění smlouvy a za účelem interní administrace. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám za účelem marketingových služeb.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Zaměstnanci společnosti Alkion service s.r.o.
 • Provozovatelé a poskytovatelé údržby informačního systému společnosti, účetní společnosti.
 • V případech Vámi udělených povolení na webových stránkách (tzv. cookies) marketingové služby Google Analytics a Google Search Console.
 • Další příjemci dle Vašich potřeb a Vašich pokynů.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladům,
 • odmítnout zpracování souborů cookies, což lze učinit prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče,
 • požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
 • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www. uoou.cz.,
 • požadovat bezplatný přístup, tedy požádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a o které osobní údaje se jedná, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená, na přenos údajů (v případě, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), výmaz (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje) a omezení zpracování (ve vymezených případech máte právo nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů).

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě uzavření a plnění smlouvy, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

V souladu s právními předpisy byla přijata taková organizační a technická opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.

Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 731 483 089 nebo na e-mail info@alkion.eu.

Žádosti uvedené výše týkajících se výkonu Vašich práv jsme povinni vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, poskytneme odpověď také v elektronické formě, ledaže nás požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání úmyslu uzavřít smlouvu na Vaši žádost nebo po dobu trvání smlouvy a po jejich skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zj. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.